Proticovidová opatření, platná od 1.9.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.8.2021, platné od 1.9.2021

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.  tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková  zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do  prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle  bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit, 

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy  alespoň 1,5 metru, 

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,  vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace  zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího, 

. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních  prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno  tímto mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení  Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně  14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,  nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož  výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že  podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování  tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test  (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,  resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy