Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) | Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o., kompenzační cvičení, zdravá záda, DNS, vývojová kineziologie, cvičení Praha, Litoměřice, kurzy pro děti i dospělé, Portugalsko, Madeira, Azory, Karpathos

 
 
 
 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace

Informace o zpracování osobních údajů v rámci zákaznického programu Studia M a marketingových aktivit skupiny Studia M, která sdružuje tyto firmy:

Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o., IČO: 04182715
Studio M, litoměřické pohybové studio s.r.o., IČO: 05214696
Zdravý pohyb s.r.o., IČO: 06221173

Ve všech společnostech je jednatelkou, odborným garantem a 100% vlastníkem paní Martina Voplatková

1 Činnost Studia M
1.1 Předmětem podnikání 
Studia M je pořádání cvičebních kurzů, individuální cvičení a konzultace, přednášková činnost a organizace pobytů se cvičením. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a zlepšování služeb zákazníkům. Naše společnost proto založila zákaznický program, který umožňuje svým členům získat slevyza opakovanou účast v kurzech nebo zvýhodněnou nabídku zájezdů - First minute.

Zákaznický program
2.1 Hlavním obsahem a nedílnou 
součástí Zákaznického programu jsou:

  • poskytování slev „First minute“ 

  • nabízení přednostních zápisů

  • zasílání obchodních sdělení, tj. adresných nabídek na služby.

2.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu, zejména zpracovávat údaje pro poskytování výhod a služeb. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup služeb.

3 Ostatní marketingové aktivity
3.1 Ke zpracování osobních údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami, zejména slevových akcí, kampaní apod. V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu jimi uděleného souhlasu nebo v rozsahu souvisejícím s prodejem služeb.

Správce
4.1 
Studio M je správcem osobních údajů.
4.
2 Informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoliv poskytnuty nebo zpřístupněny na kontaktní e-mailové adrese info@studio-m.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti.

5 Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
5.1 
Studio M jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Pravidelně kontrolujeme soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupujeme odpovědně k plnění těchto povinností s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochranu jejich údajů.

6 Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
6.1 V souvislosti se zákaznickým programem jsou zpracovávány údaje poskytnuté v přihlášce do zákaznického programu.
6.2 Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného provozování zákaznického programu, zejména poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, a dále za účelem správy účtu člena, možnosti poskytování cílených adresných nabídek služeb a s tím souvisejících marketingových aktivit a služeb.
6.3 
Studio M jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi, v níž eviduje osobní a kontaktní údaje členů, sleduje a vyhodnocuje jejich chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek a akcí.

7 Jak se dostávají údaje do naší databáze?
7.1 Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od našich zákazníků.

8 S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
8.1 Všechny osobní údaje zpracovává 
Studio M jako správce.
8.
2 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
8.
3 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozesílání hromadných mailingových nabídek včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou. Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. 
8.
4 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami za využití našich zaměstnanců kvůli maximální ochraně dat a Vašeho soukromí. 

9 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
9.1 Údaje členů v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti člena v zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu.

10 Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
10.1 Máte právo kdykoliv se obrátit na 
Studio M a požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech Studia M. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.

11 Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.